Ballonvaart boeken?

Droom weg
boven Nederland

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie-doeleinden.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Dreamflights niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Dreamflights aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Dreamflights.